Pravidlá používania portálu www.eventmanager.sk  

(ďalej len “Pravidlá používania” alebo “Všeobecné obchodné podmienky”)

 1. Úvodné ustanovenia
 1. Prevádzkovateľom portálu www.eventmanager.sk je Matej Pavlovič, živnostník s miestom podnikania Priehradná 8656/50, 821 07 Bratislava-Vrakuňa, IČO: 51 119 544, zapísaný do Živnostenského registra Okresného úradu Bratislava, číslo živnostenského registra: 110-260796 (ďalej len “Prevádzkovateľ” alebo “Sprostredkovateľ”).  Prevádzkovateľ nie je platcom DPH.
 2. Portál www.eventmanager.sk je internetová stránka, ktorá umožňuje Poskytovateľovi, aby mal príležitosť prostredníctvom Portálu uzavrieť Zmluvu s Organizátorom a zároveň sprostredkúva kontakt medzi Organizátorom a Poskytovateľom (ďalej len “Portál” alebo “Event Manager”).
 3. Tieto Podmienky používania bližšie upravujú práva a povinnosti osôb využívajúcich Portál a všetkých s tým súvisiacich služieb.

 1. Vymedzenie niektorých pojmov

Pokiaľ nie je uvedené inak, majú pre účely Všeobecných obchodných podmienok nasledovné pojmy a skratky označené s veľkým začiatočným písmenom nasledovný význam:

 1. Organizátor je fyzická alebo právnická osoba, ktorá prostredníctvom Portálu vyhľadáva Služby a/alebo zasiela požiadavky na vypracovanie ponúk na dodanie Služieb.
 2. Poskytovateľ je právnická osoba, alebo fyzická osoba - podnikateľ, ktorá ponúka Služby prostredníctvom Portálu alebo je za týmto účelom oslovená zo strany Event Manageru.  
 3. Strany alebo Zmluvné strany je súhrnné označenie pre Organizátora, Poskytovateľa a Prevádzkovateľa.
 4. Služba je akákoľvek služba ponúkaná Poskytovateľom v rámci jeho podnikateľskej činnosti prostredníctvom Portálu.
 5. Zmluva je zmluva, ktorú medzi sebou uzatvára Organizátor s Poskytovateľom prostredníctvom Portálu, pričom ide najmä o zmluvu o poskytnutí Služieb.
 6. Udalosť alebo Event je akýkoľvek druh (spoločenskej) udalosti organizovaný Organizátorom, na účely ktorého Organizátor vyhľadáva Služby.  
 7. Databáza poskytovateľov je databáza, do ktorej sa môže registrovať Poskytovateľ cez registračný formulár na Portáli. Prevádzkovateľ v Databáze poskytovateľov ukladá informácie o Poskytovateľoch, najmä o ich ponúkaných Službách.
 8. Spotrebiteľ je fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení Zmluvy nekoná v rámci svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania, a z tohto dôvodu má v zmysle všeobecných právnych predpisov status spotrebiteľa.

 1. Podmienky viažuce sa na Organizátora
 1. Vyhľadávanie a rezervácia Služieb
 1. Organizátor zadá do vyhľadávania na úvodnej stránke www.eventmanager.sk základný opis Udalosti, ktorú plánuje organizovať a definuje, ktorú z poskytovaných Služieb hľadá. V tomto kroku je nutné vyplniť kontaktné údaje. Vyhľadávanie Služieb je bezodplatné.
 2. Organizátorovi následne príde na ním uvedený e-mail správa, v ktorej musí potvrdiť či ide z jeho strany o skutočnú požiadavku alebo len testuje funkcionalitu Portálu.
 1. Ak ide o test funkčnosti, Event Manager neosloví Poskytovateľov. V tomto prípade bude Organizátorovi vygenerovaný ilustračný záujem Poskytovateľov o poskytnutie Služby.
 2. Ak ide o reálnu požiadavku, Event Manager osloví vyhovujúcich Poskytovateľov podľa zadaných kritérií.  
 1. Akonáhle oslovený Poskytovateľ vytvorí ponuku podľa zadaných kritérií bude táto ponuka preposlaná Organizátorovi na email (ďalej len “Ponuka”). Táto Ponuka nepredstavuje návrh na uzavretie Zmluvy a ani prípadná akceptácia zo strany Organizátora nezakladá medzi Poskytovateľom a Organizátorom žiaden nový zmluvný vzťah. Na vznik Zmluvy sa vždy vyžaduje návrh na uzavretie Zmluvy zo strany Organizátora a výslovná akceptácia návrhu zo strany Poskytovateľa.
 2. Každá Ponuka obsahuje:
 1. odpovede na špecifické požiadavky Organizátora uvedené pri zadaní vyhľadávania Služby,
 2. Portfólio Poskytovateľa
 3. predbežná cenová kalkulácia za poskytnutie Služby (ceny sa uvádzajú už vrátane dane z pridanej hodnoty ako aj všetkých ostatných daní).
 1. Je v záujme Organizátora reagovať na zaslané Záujmy zo strany Poskytovateľov čím skôr. Dostupnosť Poskytovateľov sa totiž môže postupom času meniť. Organizátor má možnosť postupovať dvoma spôsobmi:
 1. zaslať Poskytovateľovi doplňujúce otázky ohľadom špecifických požiadaviek,
 2. Rezervovať si vybraného Poskytovateľa s povinnosťou platby.
 1. Rezervovať sa dá maximálne jeden Poskytovateľ na vybranú Službu.
 2. Organizátor kliknutím na tlačidlo “Záväzne rezervovať” iniciuje rezervovací proces. Tento proces končí potvrdením rezervácie zo strany Poskytovateľa.
 3. Organizátor kliknutím na tlačidlo “Záväzne rezervovať” vytvára návrh na uzavretie Zmluvy, adresovaný vybranému Poskytovateľovi. Obsah tohto návrhu tvorí predchádzajúca komunikácia strán uskutočnená prostredníctvom Event Manageru.
 4. Poskytovateľ má 1 pracovný deň od momentu kliknutia na tlačidlo “Záväzne rezervovať” na potvrdenie/akceptáciu rezervácie. Akceptáciou rezervácie zo strany Poskytovateľa vzniká medzi Poskytovateľom a Organizátorom Zmluva, ktorej predmetom je poskytnutie špecifikovanej Služby. O akceptácii ponuky bude Organizátor vhodným spôsobom bezodkladne informovaný. Poskytovateľ tým získava kontaktné údaje priamo na Organizátora a Organizátor na Poskytovateľa.
 5. Organizátor kliknutím na tlačidlo “Záväzne rezervovať” deklaruje, že je oboznámený s cenou za Službu a s prípadnou zálohou stanovenou v Zmluve.
 6. Týmto dochádza zo strany Sprostredkovateľa k sprostredkovaniu kontaktu a Zmluvy medzi Organizátorom a Poskytovateľom.
 7. Po sprostredkovaní kontaktu prebieha ďalšia komunikácia medzi Organizátorom a Poskytovateľom priamo, prostredníctvom nimi zvolených komunikačných prostriedkov.  
 1. Objednávka a kúpa Služieb
 1. Organizátor je povinný zaplatiť faktúru (prípadne zálohovú faktúru), ktorú mu Poskytovateľ vystaví na Zmluvou stanovenú sumu a podľa podmienok dohodnutých v Zmluve do dátumu splatnosti. Ak nie je dátum splatnosti faktúry (prípadne zálohovej faktúry) uvedený v Zmluve, stanoví ho Poskytovateľ.  
 2. Ďalšie podrobnosti Zmluvy, ako napr. možnosť jej dodatočnej úpravy/zmeny, zrušenie Zmluvy, podmienky odstúpenia, reklamácie, sa riadia vzájomnou dohodou medzi Poskytovateľom a Organizátorom, všeobecnými obchodnými podmienkami Poskytovateľa alebo príslušnými právnymi predpismi.
 1. Komunikácia medzi Organizátorom a Poskytovateľom
 1. Organizátorovi sa odporúča komunikovať s Poskytovateľmi výlučne prostredníctvom Event Manageru.
 2. Komunikácia prebiehajúca cez Sprostredkovateľa slúži ako podklad pre Zmluvu, uzatváranú medzi Poskytovateľom a Organizátorom. Históriu vzájomnej komunikácie dostanú v momente potvrdenia rezervácie obe zmluvné strany vo forme PDF.
 3. V komunikácií medzi Organizátorom a Poskytovateľom uskutočňovanej prostredníctvom služieb Portálu je zakázané zdieľať kontaktné informácie. V prípade nedodržania tohto pravidla budú kontaktné informácie z komunikácie odstránené.
 4. Event Manager si vyhradzuje právo nahliadať do komunikácie medzi Organizátorom a Poskytovateľom, aby zabezpečil dodržanie Pravidiel používania. V prípade porušenia Pravidiel používania môže Event Manager ukončiť spoluprácu s Poskytovateľom alebo Organizátorom a ďalej im neposkytovať svoje služby.  
 1. Poskytnutie Služieb
 1. Poskytovateľ zodpovedá za  dodanie služby podľa Zmluvy sprostredkovanej Portálom www.eventmanager.sk.
 2. Event Manager nesie zodpovednosť za sprostredkovanie kontaktov medzi Organizátorom a Poskytovateľom
 3. Event Manager zodpovedá za zabezpečenie komunikácie medzi Poskytovateľom a Organizátorom a za jej následné dodanie vo forme PDF v prípade potvrdenia rezervácie Organizátora zo strany Poskytovateľa.
 1. Práva a povinnosti Organizátora
 1. Organizátor má právo kedykoľvek požiadať o vymazanie svojej požiadavky na poskytnutie Služby, čím ukončí proces vzniku zmluvného vzťahu so Sprostredkovateľom.
 2. Organizátor má právo požiadať Poskytovateľa o vysvetlenie obsahu Ponuky alebo o doplnenie požadovaných informácií za účelom predchádzania akýmkoľvek nedorozumeniam a nejasnostiam.  
 3. Organizátor má povinnosť zachovávať etiku slušného správania a dobré mravy. Je taktiež povinný zdržať sa akéhokoľvek hrubého, vulgárneho, nevhodného alebo iného protiprávneho konania.  
 4. Organizátor má povinnosť vždy uvádzať pravdivé, úplné, presné a správne údaje a informácie.
 5. Organizátor má povinnosť, v prípade potvrdenia rezervácie Poskytovateľom, zaplatiť Poskytovateľovi dohodnutú sumu za zálohu.
 6. Organizátor je povinný si svoje práva zo Zmluvy, najmä práva zo zodpovednosti za vady Služby, reklamácie, prípadne iné sťažnosti týkajúce sa Služby, uplatňovať priamo u Poskytovateľa.
 7. V prípade, ak by Spotrebiteľ nebol spokojný so spôsobom vybavenia jeho reklamácie, alebo ak by sa domnieval, že jeho práva boli porušené alebo nedostal odpoveď do 30 dní odo dňa odoslania reklamácie, má možnosť podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporov v zmysle zákona č. 391/2015 Z. z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Subjektom alternatívneho riešenia sporov je "Slovenská obchodná inšpekcia, Bajkalská 21/A, P.O. Box 29, 827 99 Bratislava ", resp. iná príslušná oprávnená právnická osoba zapísaná v zozname subjektov alternatívneho riešenia sporov vedenom Ministerstvom hospodárstva Slovenskej republiky (zoznam je dostupný na stránke www.mhsr.sk). Spotrebiteľ je oprávnený vybrať si subjekt alternatívneho riešenia spotrebiteľských sporov na ktorý sa obráti.

 1. Podmienky viažuce sa na Poskytovateľa
 1.  Spôsoby spolupráce Poskytovateľa
 1. Poskytovateľom sa môže stať právnická osoba alebo fyzická osoba - podnikateľ , oprávnená na poskytovanie Služieb.  
 2. Poskytovateľ vypracuje Ponuku na poskytnutie Služby v súlade s bodom 3.1.3. Všeobecných obchodných podmienok, na základe požiadavky Organizátora, ktorú mu Sprostredkovateľ poslal na e-mail.
 1. Registrácia do Databázy poskytovateľov
 1. Poskytovateľ sa registruje do Databázy poskytovateľov vyplnením registračného formulára pre Poskytovateľov dostupnom na Portáli.
 2. Sprostredkovateľ preposiela Ponuky len od Poskytovateľa, ktorý je zaregistrovaný v Databáze poskytovateľov.
 3. Registrovaný poskytovateľ je s požiadavkami Organizátorov oslovovaný prioritne. To znamená, že je s požiadavkou Organizátora informovaný e-mailom bezodkladne po jej prijatí a spracovaní Sprostredkovateľom.
 4. Registrovaný poskytovateľ nemusí opakovane pri vytváraní každého Záujmu na poskytnutie Služby vypĺňať kontaktné a fakturačné údaje, nakoľko tieto má Event Manager prístupné z Databázy poskytovateľov.
 5. Registrovaný poskytovateľ má možnosť byť informovaný o nových funkciách Portálu skôr, ako sa zverejnia na Portáli.
 6. Pri registrácií je Poskytovateľa povinný uviesť kontaktné a fakturačné údaje ako aj základné informácie o poskytovanej Službe.
 7. Registrovaný poskytovateľ je povinný bezodkladne informovať Sprostredkovateľa o akejkoľvek zmene údajov vedených v Databáze poskytovateľov, tak aby bol zabezpečený súlad informácií poskytnutých Registrovaným poskytovateľom Sprostredkovateľovi so skutočnosťou.  
 8. Sprostredkovateľ má právo vyradiť Poskytovateľa z Databázy poskytovateľov v prípade porušenia Pravidiel používania, prípadne bez udania dôvodu.
 1. Spoločné ustanovenia pre Poskytovateľov
 1. Komunikácia medzi Organizátorom a Poskytovateľom prebieha výlučne cez Sprostredkovateľa až do okamihu potvrdenia rezervácie Poskytovateľom a s tým spojeným sprostredkovaním kontaktných a fakturačných údajov.
 2. V komunikácií medzi Organizátorom a Poskytovateľom uskutočňovanej prostredníctvom služieb Portálu je zakázané zdieľať kontaktné informácie alebo iné informácie, ktoré by mohli viesť k identifikácií Organizátora alebo Poskytovateľa. V prípade nedodržania tohto pravidla budú kontaktné informácie z komunikácie odstránené.
 1. Dopyt po Službe Poskytovateľa
 1. Organizátor zadá na Portáli požiadavku. Event Manager následne e-mailom osloví Registrovaných poskytovateľov.
 2. Organizátor môže, v zmysle časti 3 Podmienok používania,  na Poskytovateľov Záujem reagovať doplňujúcimi otázkami alebo si jeho službu rezervovať.
 3. V prípade, ak by došlo odpoveďou Poskytovateľa na doplňujúce otázky Organizátora k zmene obsahu Ponuky, je Poskytovateľ povinný uviesť v odpovedi aj novú cenovú kalkuláciu, prípadne iné zmenené podmienky.  
 1. Objednanie Služby
 1. Organizátor kliknutím na tlačidlo “Záväzne rezervovať” iniciuje rezervačný proces. Tento proces končí, keď Poskytovateľ potvrdí rezerváciu.
 2. Organizátor je kliknutím na tlačidlo “Záväzne rezervovať” povinný zaplatiť faktúru (prípadne zálohovú faktúru), ktorú mu Poskytovateľ vystaví na Zmluvou stanovenú sumu a podľa podmienok dohodnutých v Zmluve do  dátumu splatnosti. Ak nie je dátum splatnosti faktúry (prípadne zálohovej faktúry) uvedený v Zmluve, stanoví ho Poskytovateľ.
 3. Poskytovateľovi je po rezervovaní Organizátorom doručený e-mail s potrebnými kontaktnými a fakturačnými údajmi Organizátora. Tieto informácie sa zobrazia po kliknutí na tlačidlo “Potvrdiť rezerváciu” a zaplatením poplatku za sprostredkovanie Sprostredkovateľovi vo výške ktorú poskytovateľ stanovil pri registrácii.
 4. Event Manager nezodpovedá za kvalitu dodaných Služieb ani za plnenie Objednávky v rozsahu dohodnutom medzi Organizátorom a Poskytovateľom prostredníctvom Portálu. Event Manager je zodpovedný len za sprostredkovanie vzájomných kontaktov.
 5. Ďalšia komunikácia medzi Organizátorom a Poskytovateľom prebieha priamo medzi nimi a Event Manager do nej nevstupuje, ak o to Organizátor alebo Poskytovateľ výslovne nepožiada. Zmluvné strany môžu naďalej používať na vzájomnú komunikáciu služby portálu Event Manager.
 1. Poskytnutie Služby
 1. Poskytovateľ sa zaväzuje riadne a včas poskytnúť Služby a plniť Zmluvu, ktorú s Organizátorom uzatvára prostredníctvom Portálu momentom potvrdenia rezervácie.
 2. Poskytovateľ má právo na finančnú odplatu zo strany Organizátora do výšky stanovenej v Zmluve.
 3. Event Manager má právo ukončiť zmluvný vzťah s Poskytovateľom v prípade nedodržania Všeobecných obchodných podmienok prípadne pri neplnení povinností vyplývajúcich zo zmluvy sprostredkovanej medzi ním a Organizátorom.
 1. Vytvorenie profilu a registrácia
 1. Poslať ponuku Organizátorovi môže len Poskytovateľ, ktorý sa registroval v Databáze poskytovateľov alebo sa do nej registruje okamžite po vypracovaní ponuky.  
 2. Registrácia v Databáze poskytovateľov je bezodplatná.
 3. Na registráciu je potrebné vyplniť formulár na stránke www.eventmanager.sk/registracia-poskytovatela.
 4. Na registráciu Poskytovateľa je nutné uviesť kontaktné a fakturačné údaje, opis potenciálne ponúkaných Služieb prostredníctvom Portálu, ako aj požadovaný opis svojej podnikateľskej činnosti.
 5. Registrovaní poskytovatelia majú prioritný prístup k požiadavkám Organizátorov.
 1. Práva a povinnosti Poskytovateľa
 1. Poskytovateľ má právo požiadať o vymazanie svojej Ponuky.
 2. Registrovaný poskytovateľ má právo požiadať o vymazanie z Databázy poskytovateľov.
 3. Poskytovateľ má povinnosť zachovávať mlčanlivosť o údajoch a informáciách, ktoré sa dozvedel pri komunikácií s Organizátorom alebo Prevádzkovateľom, zachovávať dobré mravy a pravidlá slušného správania.
 4. Poskytovateľ má povinnosť vždy uvádzať pravdivé, úplné, presné a správne údaje a informácie.
 5. Poskytovateľ má povinnosť zachovávať etiku slušného správania a dobré mravy. Je taktiež povinný zdržať sa akéhokoľvek hrubého, vulgárneho, nevhodného alebo iného protiprávneho konania.  
 6. Poskytovateľ je plne zodpovedný za poskytnutie Služby na základe Zmluvy, najmä za ich rozsah, kvalitu, akosť.
 1. Oprávnenia Prevádzkovateľa
 1. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo odmietnuť sprostredkovanie služieb Poskytovateľovi alebo Organizátorovi v prípade porušenia Pravidiel používania.
 2. Prevádzkovateľ má právo žiadať od Poskytovateľa poplatok za sprostredkovanie služby dohodnutej v sprostredkovanej zmluve vo výške, ktorú poskytovateľ stanovil pri registrácii.
 3. Prevádzkovateľ má právo nazerať do komunikácie, ktorú medzi sebou udržuje Organizátor a Poskytovateľ prostredníctvom Portálu Event Manager za účelom spracovania dát a zabráneniu šírenia obsahu porušujúceho tieto pravidlá používania. (kontaktné informácie, vulgarizmy, SPAM,...)
 1. Zodpovednosť Prevádzkovateľa
 1. Prevádzkovateľ zodpovedá za sprostredkovanie kontaktov medzi Organizátorom a Poskytovateľom a za dodanie vzájomnej komunikácie medzi stranami Zmluvy za podmienok stanovených v Podmienkach používania.
 2. V prípade vadného plnenia, za ktoré zodpovedá Prevádzkovateľ podľa vyššie uvedeného odseku, je Organizátor ako aj Poskytovateľ oprávnený reklamovať tieto vady u Prevádzkovateľa. Prevádzkovateľ je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v odôvodnených prípadoch však najneskôr do 30 dní odo dňa jej uplatnenia. V prípade vád týkajúcich sa Služby je Organizátor povinný uplatňovať tieto priamo u Poskytovateľa, ktorý za ne zodpovedá.
 3. Prevádzkovateľ nie je zmluvnou stranou zmluvných vzťahov založených sprostredkovanou Zmluvou, nezodpovedá za plnenie Zmluvy, a to ani vo vzťahu k Organizátorovi ani Poskytovateľovi. Prevádzkovateľ len umožňuje Poskytovateľovi a Organizátorovi uzavrieť Zmluvu, pričom Poskytovateľ je osoba odlišná od Prevádzkovateľa. Poskytovateľ je vždy presne identifikovaný, pričom tieto identifikačné údaje sú sprístupnené Organizátorovi pri sprostredkovaní kontaktu.  
 4. Prevádzkovateľ nenesie žiadnu zodpovednosť za plnenie Zmlúv, kvalitu, vady a akosť Služieb poskytovaných Poskytovateľom.
 5. Prevádzkovateľ nezodpovedá za žiadnu prípadnú škodu vzniknutú v súvislosti so Zmluvou.
 6. Prevádzkovateľ nezodpovedá za pravdivosť, úplnosť, presnosť a správnosť údajov poskytovaných Organizátorom a Poskytovateľom a nenesie žiadnu zodpovednosť za prípadnú škodu, ktorá by mohla vzniknúť v súvislosti s pravdivosťou, úplnosťou, presnosťou alebo správnosťou týchto údajov.  

 1. Odstúpenie od zmluvy/ukončenie zmluvných vzťahov
 1. Poskytovateľ má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Organizátor poruší svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy podstatným spôsobom. Taktiež má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Organizátor trvá na zmene alebo doplnení Zmluvy, pričom Poskytovateľ s takýmito zmenami alebo doplnením nesúhlasí.  
 2. Organizátor má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Poskytovateľ poruší svoje záväzky vyplývajúce zo Zmluvy podstatným spôsobom. Taktiež má právo odstúpiť od Zmluvy v prípade, že Poskytovateľ trvá na zmene alebo doplnení Zmluvy, pričom Organizátor s takýmito zmenami alebo doplnením nesúhlasí.  
 3. Spotrebiteľ má právo odstúpiť od Zmluvy aj bez uvedenia dôvodu do 14 dní odo dňa jej uzavretia. Toto neplatí v prípade,  ak predmetom Zmluvy bolo poskytnutie Služby, ktorej poskytovanie už začalo alebo Služba bola už poskytnutá s výslovným súhlasom Spotrebiteľa, ktorý vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením takéhoto súhlasu stráca právo na odstúpenie od Zmluvy po úplnom poskytnutí Služby. Pri uplatnení práva na odstúpenie od Zmluvy je Spotrebiteľ povinný toto svoje rozhodnutie oznámiť Poskytovateľovi, a to jednoznačným vyhlásením, napr. listom zaslaným poštou na adresu Poskytovateľa alebo je e-mail, alebo prostredníctvom na to určeného vzorového formulára na odstúpenie od Zmluvy, ktorý bol Spotrebiteľovi poskytnutý pri uzatvorení Zmluvy. Dôsledkom takéhoto odstúpenia je povinnosť strán Zmluvy, vrátiť si všetko, čo si do toho času navzájom plnili.
 4. V prípade ak Spotrebiteľ odstúpi od Zmluvy podľa predchádzajúceho odseku, Poskytovateľ má právo obrátiť sa na Prevádzkovateľa so žiadosťou o refundáciu poplatku za sprostredkovanie. Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo rozhodnúť o refundácií na základe posúdenia konkrétneho prípadu.
 5. Prevádzkovateľ má právo kedykoľvek ukončiť zmluvné vzťahy uzatvorené medzi ním a Organizátorom alebo Poskytovateľom. O dôvodoch ukončenia zmluvných vzťahov Prevádzkovateľ informuje e-mailom.
 6. Podmienky odstúpenia od Zmluvy neupravené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach sa spravujú vzájomnou dohodou medzi Poskytovateľom a Organizátorom, všeobecnými obchodnými podmienkami Poskytovateľa alebo, v prípade absencie uvedeného, podmienkami odstúpenia uvedenými vo všeobecných právnych predpisoch.  

 1. Ochrana osobných údajov a súhlas so spracovaním osobných údajov
 1. V prípade, že má Zmluvná strana status dotknutej osoby v zmysle zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov), poskytuje takáto osoba Prevádzkovateľovi súhlas so spracovaním osobných údajov podľa pravidiel a za podmienok uvedených na Portáli v časti Ochrana osobných údajov.

 1. Autorské práva
 1. Prevádzkovateľ je vlastníkom Portálu. Portál je autorským dielom i databázou v zmysle zákona č. 185/2015 Z. z. autorský zákon. Prevádzkovateľ vykonáva všetky majetkové práva vzťahujúce sa k Portálu. Obsah Portálu nie je možné uchovávať, upravovať, šíriť ani k nemu vykonávať iné majetkové práva, okrem prípadov ak by k takémuto konaniu udelil Prevádzkovateľ vopred svoj súhlas.

 1. Riešenie sporov
 1. Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť akékoľvek prípadné spory vyplývajúce z ich právnych vzťahov prednostne mimosúdnou vzájomnou dohodou.  
 2. V prípade, že by Zmluvné strany nevedeli, napriek vynaloženému maximálnemu úsiliu, dospieť k vzájomnej dohode o vyriešení prípadného sporu, sú na riešenie týchto sporov príslušné všeobecné súdy Slovenskej republiky, prípadne iné orgány verejnej moci Slovenskej republiky podľa povahy sporu.    
 3. Prípadné spory medzi Organizátormi a Poskytovateľmi sú títo povinní riešiť priamo medzi sebou prostredníctvom komunikačných prostriedkov a kanálov dostupných na Portáli alebo prostredníctvom kontaktných údajov im sprístupnených Prevádzkovateľom po objednaní Služby. V prípade potreby, môže ktorákoľvek zo sporiacich sa strán kontaktovat Prevádzkovateľa so žiadosťou o pomoc pri riešení sporu. V prípade, že sa spor nepodarí vyriešiť ani v súčinnosti s Prevádzkovateľom, je Prevádzkovateľ povinný na žiadosť sporiacej strany oznámiť jej meno a priezvisko, prípadne obchodné meno a kontaktné údaje druhej strany sporu.  

 1. Záverečné ustanovenia  
 1. Tieto Všeobecné obchodné podmienky boli formulované v dobrej viere, za účelom splnenia zákonných podmienok a úprav korektných právnych vzťahov medzi Zmluvnými stranami, pre ktoré sú záväzné.
 2. Organizátor ako aj Poskytovateľ potvrdzujú, že sa pred prvým použitím Portálu a služieb poskytovaných Portálom riadne oboznámili s aktuálnym znením Podmienok používania, porozumeli im a tieto bezvýhradne akceptujú a zaväzujú sa nimi riadiť a dodržiavať ich.
 3. Organizátor prehlasuje, že je v zmysle príslušných právnych predpisov spôsobilý na právne úkony, v rozsahu nevyhnutnom na uzatvorenie Zmluvy alebo, je zastúpený spôsobilým zákonným zástupcom.    
 4. Poskytovateľ ako aj Organizátor súhlasia s uzavretím zmluvy s použitím komunikačných prostriedkov na diaľku.
 5. Všetky právne vzťahy vznikajúce na základe alebo v súvislosti s týmito Všeobecnými obchodnými podmienkami, ako aj všetky práva a povinnosti bližšie neupravené vo Všeobecných obchodných podmienkach sa riadia právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä, vzhľadom na povahu a predmet činnosti Zmluvných strán, ako aj vzhľadom na predmet právnych vzťahov medzi Zmluvnými stranami,
 • zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník,
 • zákonom č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník,
 • zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a o zmene zákona Slovenskej národnej rady č. 372/1990 Zb. o priestupkoch v znení neskorších predpisov,
 • zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákonom č. 22/2004 Z. z. o elektronickom obchode a o zmene a doplnení zákona č. 128/2002 Z. z. o štátnej kontrole vnútorného trhu vo veciach ochrany spotrebiteľa a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 284/2002 Z. z.,
 • zákonom č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
 • zákonom č. 185/2015 Z. z. Autorský zákon.
 1. Právne vzťahy a vzťahy vyplývajúce zo Zmluvy uzatvorenej medzi Organizátorom a Poskytovateľom bližšie neupravené v týchto Všeobecných obchodných podmienkach alebo v Zmluva sa riadia všeobecnými obchodnými podmienkami Poskytovateľa a právnym poriadkom Slovenskej republiky, a to najmä právnymi predpismi uvedenými v predchádzajúcom odseku.
 2. Pokiaľ je alebo sa stane niektoré z ustanovení týchto Všeobecných obchodných podmienok neplatným alebo neúčinným, nastúpi namiesto týchto ustanovenie, ktoré sa zmyslom a účelom k takémuto neplatnému alebo neúčinnému ustanoveniu najviac približuje. Neplatnosťou alebo neúčinnosťou niektorého ustanovenia nie je dotknutá platnosť a účinnosť ostatných ustanovení.
 3. Prevádzkovateľ môže znenie Všeobecných obchodných podmienok kedykoľvek jednostranne meniť alebo dopĺňať. O týchto zmenách alebo doplneniach bude Prevádzkovateľ ostatné Zmluvné strany informovať prostredníctvom Portálu, prípadne iným vhodným spôsobom tak, aby sa s nimi mohli Zmluvné strany bez neprimeraných ťažkostí oboznámiť. Zmenené alebo doplnené Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom ich zverejnenia na Portáli a budú sa aplikovať na právne vzťahy vznikajúce po nadobudnutí ich účinnosti.
 4. Aktuálne platné a účinné Všeobecné obchodné podmienky zverejňuje Prevádzkovateľ na Portáli.
 5. Tieto Všeobecné obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť dňom 01.08.2020.
Napíšte nám akú službu hľadáte.Zoznam služieb, pre ktoré poskytujeme vyhľadávanie postupne rozširujeme. Ak nám necháte váš email, pridáme vás do newsletteru a napíšeme vám, keď začneme danú službu podporovať.